Bonus system | Sunnysushi.am

Bonus system

Hurry up to make purchases and accumulate bonuses

Sunny Sushi Bonus System

To make the shopping of our beloved customers even more enjoyable, the site has a Sunny Coins Cashback Bonus System.


1 Sunny Coins = 1 AMD

By making purchases worth 5000 amd or more, you accumulate 5% Sunny Coins (cash back bonus points) from the entire order amount.

For example, if you placed an order for 10,000 amd, you accumulate 500 Sunny Coins to your personal account.
500 Sunny Coins = 500 AMD


Terms of use

  • Sunny Coins are accumulated only by registered users.
  • When using Sunny Coins, Sunny Coins from this order do not accumulate:
  • In case of cancellation of registration, the accumulated Sunny Coins are canceled.
  • In case of cancellation of the order, the Sunny Coins accumulated from this order will be canceled.
  • Sunny Coins cannot be cashed out or transferred to other accounts and can only be used for purchases on the site, because  it's not a real currency.

 

If you have any questions, you can contact us by sending an email to [email protected] or by calling +374 (44) 23 99 99.

Թարմացում Թարմացվել է: 12-09-2023 15:30

Ընտրված ապրանքը զամբյուղում է

Սեղանի Ամրագրում Սեղանի Ամրագրում

Պահեստում առկա քանակությունը չի բավականացնում